اخبار آزمایشگاهی

منتشر شده در
بروز شده در

مشاوره ژنتیک به صورت فردی و گروهی در این آزمایشگاه همراه با راهنمایی در مورد آزمایش های ژنتیک برگزار می گردد.

اخبار آزمایشگاهی

خمات مشاوره ژنتیک