ایمنولوژی و هورمون

منتشر شده در
بروز شده در

ایمنولوژی و هورمون

1) هورمون ها 

هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درون ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می ریزد. این ماده روی سلول های هدف گیرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر می دهد. مقدار هورمون ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم می شود. سیستم غدد درون ریز شامل غدد مختلفی در بدن است. این غدد ترشحات خود را به جریان خون می ریزند. در واقع هورمون های ترشح شده از غدد درون ریز نقش پیام رسان شیمیایی را در بدن بازی می کنند و بسیاری از توانایی های بدن به این واسطه ممکن می شود.  در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه  شمس با استفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک بر اساس تکنولوژی های روز دنیا مقدار انواع هورمون های موجود در نمونه سرم اندازه گیری می شود.

 

2) مارکر های سرطان

شاخص های توموری مواد مترشحه از سلول های طبیعی و نیز سلول های توموری می باشند با این تفاوت که در حالت طبیعی میزان این شاخص ها در حد کم (طبیعی) است و با توموری شدن بافت میزان آن در خون به طور قابل توجهی افزایش می یابد. از این شاخص برای غربالگری تومورهای مختلف معمولا استفاده نمی گردد، مگر طبق شرایط و معیارهای تعریف شده و مشخص. از شاخص های توموری بیشتر در پایش درمان در مواردی که انتظار می رود با شروع درمان میزان این شاخص ها در نمونه بیمار کاهش یابد، استفاده می گردد.

 

3) بیماری های عفونی 

در این قسمت آزمایش های مربوط به تشخیص و پایش درمان بیماری های عفونی مختلف از جمله عوامل ایجاد کننده ی هپاتیت های ویروسی (HBV ،HCV و ...) و عامل ایجاد کننده ی (AIDS HIV)، با تکنولوژی های روز دنیا مورد ارزیابی قرار می گیرد.     4) بیماری های خود ایمن و التهابی: بیماری های خود ایمن همان طور که از نامشان پیداست در اثر برهم خوردن فعالیت های سیستم ایمنی ایجاد شده و طی آن بدن بر ضد بافت ها و سلول های خود واکنش می دهد. از جمله این بیماری ها می توان به مواردی از جمله ارتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis)، لوپوس (SLE) و ... اشاره نمود.

 

ایمنولوژی و هورمون

ردیف

نام تست

نمونه مورد نیاز

زمان جوابدهی

1

17-OH Progesterone

Serum

5 Days

2

ACTH

Plasma (EDTA)

4Days

3

Aldosterone

Serum/24 hrs. Urine/Plasma

5 Days

4

Alpha 1 Antitrypsin

Serum

4 Days

5

Alpha Fetoprotein (AFP)

Serum

2 Days

6

ANA Profile

Serum

2 Days

7

Androstenedione

Serum

2 Days

8

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Serum

2 Days

9

Anti -HAV (IgM)

Serum

2 Days

10

Anti- HAV

Serum

2 Days

11

Anti Mullerian Hormone, AMH

Serum

2 Days

12

Anti SSA (Ro)

Serum

2 Days

13

Anti SSB (La )

Serum

2 Days

14

Anti TPO

Serum

2 Days

15

Anti TTG (IgG & IgA)

Serum

2 Days

16

Anti-Cardiolipin Antibody (IgG & IgM)

Serum

2 Days

17

Anti-double Strand-DNA, dsDNA

Serum

2 Days

18

Anti-Endomysial Antibody (IgG & IgA)

Serum

2 Days

19

Anti-glutamic acid decarboxylase (GAD)

Serum

2 Days

20

Anti-HBc

Serum

2 Days

21

Anti-HBs

Serum

2 Days

22

Anti-HCV

Serum

2 Days

23

Anti-HIV

Serum

2 Days

24

Anti-Mitochondrial Antibody (AMA-M2)

Serum

6 Days

25

Anti-parietal Cell Antibody (PCA)

Serum

2 Days

26

Anti-Phospholipid Antibodies 

Serum

2 Days

27

Anti-Platelet Antibody

Serum

7 Days

28

Anti-Single Strand-DNA, ssDNA

Serum

2 Days

29

Anti-Smith Antibodies

Serum

2 Days

30

Anti-Smooth Muscle Antibodies (ASMA-IF)

Serum

2 Days

31

Anti-Sperm Antibodies

Serum

6 Days

32

Antistreptolysin O titer (ASO)

Serum

2 Days

33

C1 Inhibitor

Serum

2 Days

34

C1q

Serum

11 Days

35

C3

Serum

2 Days

36

C4

Serum

2 Days

37

CA 125

Serum

2 Days

38

CA 15-3

Serum

2 Days

39

CA 19-9

Serum

2 Days

40

CA 242

Serum

5 Days

41

CA 72-4

Serum

4 Days

42

Calcitonin

Serum

15 Days

43

Calprotectin

Faecal

2 Days

44

Cardiolipin Antibody (IgG, IgM)

Serum

2 Days

45

CEA

Serum

2 Days

46

CH50

Serum

5 Days

47

Chlamydia  (Tracomatis) IgG, IgM

Serum

5 Days

48

Chlamydia (Pneumoniae) IgG, IgM

Serum

2 Days

49

Clostridium difficile Ag.

Faecal

2 Days

50

CMV Antibody (IgG & IgM)

Serum

2 Days

51

Coombs Wrigh

Serum

3 Days

52

Cortisol

Serum

4 Days

53

C-Peptide

Serum / Urine

4 Days

54

CRP (Quantitative)

Serum

3 Days

55

Cryptococcus (Ag)

Serum, CSF

3 Days

56

Cystatin C

Serum

3 Days

57

DHEASo4

Serum

3 Days

58

Digoxin

Serum

3 Days

59

Dihydro Testosterone (DHT)

Serum

6 Days

60

EBV- CA (IgG & IgM)

Serum

3 Days

61

EBV-EA (IgG & IgM)

Serum

3 Days

62

Erythropoietin

Serum

20 Days

63

Estradiol

Serum

3 Days

64

Ferritin

Serum

3 Days

65

Fluorescent Treponemal Antibody-absorbed
FTA-ABS (IgG & IgM)

Serum

5 Days

66

Folate (Serum)

Serum

3 Days

67

Follicle Stimulating Hormone (FSH)

Serum

3 Days

68

Free PSA (FPSA)

Serum

3 Days

69

Free T3

Serum

3 Days

70

Free T4

Serum

3 Days

71

Free Testosterone

Serum

3 Days

72

Growth Hormone (GH)

Serum

3 Days

73

HBc (IgM)

Serum

3 Days

74

HBe Antibody

Serum

3 Days

75

HBe-Ag

Serum

3 Days

76

HBS-Ag

Serum

3 Days

77

HCG Pregnancy Test

Serum

3 Days

78

HE4

Serum

3 Days

79

Heilcobacter Pylori Antigen Stool

Faecal

3 Days

80

Helicobacter Pylori ( IgM )

Serum

3 Days

81

Helicobacter Pylori Antibody ( IgG & IgA )

Serum

3 Days

82

High Sensitivity CRP (hsCRP)

Serum

3 Days

83

HIV Antibody

Serum

3 Days

84

HIV P24

Serum

6 Days

85

HSV 1 ( IgG & IgM )

Serum

3 Days

86

HSV 2 ( IgG & IgM )

Serum

3 Days

87

HSV- I & II Antibodies

 (IgG & IgM)

Serum

3 Days

88

HTLV 1 & 2 Antibodies

Serum

3 Days

89

IL-6

Serum

3 Days

90

Immunoglobulin total IgA

Serum

3 Days

91

Immunoglobulin total IgE

Serum

3 Days

92

Immunoglobulin total IgG

Serum

3 Days

93

Immunoglobulin total IgM

Serum

3 Days

94

Inhibin A

Serum

4 Days

95

Inhibin B

Serum

4 Days

96

Insulin

Serum

3 Days

97

Insulin-like growth factor I  (IGF-1)

Serum

4 Days

98

Intrinsic Factor Antibodies

Serum

3 Days

99

Lactoferrin

Faecal

3 Days

100

Listeria Antibody- IF

(IgG & IgM)

Serum

3 Days

101

Luteinizing Hormone (LH)

Serum

3 Days

102

Macroprolactin

Serum

3 Days

103

Measles Antibody

(IgG & IgM)

Serum

3 Days

104

Mono test

Serum

3 Days

105

Mumps Antibody

(IgG & IgM)

Serum

3 Days

106

Mycoplasma (Pneumoniae) (IgG & IgM)

Serum

4  Days

106

NBT for chronic granulomatous disease (CGD)

Whole Blood

3 Days

108

Parvovirus B19 (IgM)

Serum

3 Days

109

Pro Calcitonin

Serum

3 Days

110

Progesterone

Serum

3 Days

111

Prolactin

Serum

3 Days

112

PTH

Serum

3 Days

113

Quadruple Test

Serum

4 Days

114

Renin

Serum, Plasma

4 Days

115

Rheumatoid Factor (Qualitative)

Serum

Daily

116

Rheumatoid Factor (Quantitative)

Serum

Daily

117

ROMA

Serum

Daily

118

Rubella Antibody

Serum

Daily

119

T3-Uptake

Serum

3 Days

120

Testosterone

Serum

3 Days

121

Thyroglobulin

Serum

3 Days

122

Thyroglobulin Antibody

Serum

3 Days

123

Total PSA (TPSA)

Serum

Daily

124

Total T3

Serum

3 Days

125

Total T4

Serum

3 Days

126

Toxoplasma Antibody

(IgG & IgM)

Serum

3 Days

127

Triple Test

Serum

7 Days

128

Troponin I

Serum

Daily

129

TSH

Serum

3 Days

130

Tuberculin Test (PPD)

-

2 Days

131

Varicella zoster virus (VZV) (IgG & IgM)

Serum

Daily

132

Varicella zoster virus (VZV) Avidity

Serum

Daily

133

VDRL (RPR)

Serum, CSF

Daily

134

Vitamin B12

Serum

3 Days

135

Vitamin D

Serum

3 Days

136

Widal

Serum

Daily

137

Wright agglutination test

Serum, CSF

24 hrs.