میکروبیولوژی

منتشر شده در
بروز شده در

میکروبیولوژی

 

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها (AST) و ارزیابی نمونه های سرولوژیکی برای بیماری های عفونی می باشد. این موارد در تشخیص و درمان بیماری های عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد. در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه شمس پرسنلی مجرب با استفاده از متد روز دنیا به ارائه خدمات می پردازند. 

همچنین در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه شمس  تست های  قارچ شناسی  توسط پرسنل مجرب و بادقت و کیفت بالا انجام میگرد تشخیص لیشمانیوز(سالک) درماتوفیت های پوستی و ناخن، سارکوپس اسکابیه ای ، دمودکس و .... در این آزمایشگاه انجام میگردد.