هماتولوژی

منتشر شده در
بروز شده در

هماتولوژی

 

در بخش  خون شناسی آزمایشگاه شمس ، نمونه خونی گرفته شده از نظر شمارش گلبول های سفید ، شمارش گلبول های قرمز،  پلاکت ها و شمارش افتراقی سلول های گلبول سفید ، جهت تشخیص سرطان ، تشخیص بیماری کم خونی و بیماری های خونی توسط دستگاه سلول شمار خودکار و با کنترل کیفی روزانه  مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، در این بخش  انواع مختلف هموگلوبین توسط دستگاه کاپلاری الکتورفورز جهت ارزیابی اختلالات هموگلوبین همانند تالاسمی ها  اندازه گیری می شود.  این بخش زیر نظر متخصص خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون انجام وظیفه نموده و  تمامی تست ها خونشناسی را با بهترین کیفیت انجام می دهد در ذیل تست های مختلف  که در این بخش قابل انجام است قرار داده شده است.  

 

 

تست های مبتنی بر الکتروفورز

ردیف

نام تست

نمونه مورد نیاز

زمان جوابدهی

1

Hb Electrophoresis

Whole blood

2 days

2

Protein Electrophoresis (Serum)

Serum

2 days

3

Protein Electrophoresis (Urine Quantitative)

Urine - 24hr collection

2 days

 

 

 

تست های هماتولوژی

ردیف

نام تست

نمونه مورد نیاز

زمان جوابدهی

1

ABO Blood Group & Rh (including Du test)

Whole blood

Daily

2

Automated ESR

Whole blood

Daily

3

HbH Staining

Whole blood

Daily

4

CBC (by fully automated cell counter)

Whole blood

1 hrs.

5

Cold Agglutinin

Serum & Whole blood

24 hrs.

6

Coomb’s Test- Indirect

Serum

Daily

7

Coomb's Test - Direct

Whole blood

Daily

8

Cytochemistry: Myeloperoxidase- (MPO) staining

Whole blood/ BM or slides

Daily

9

Cytochemistry: Periodic Acid Schiff (PAS) staining

Whole blood/ BM or slides

Daily

10

Heinz Body Staining

Whole blood

Daily

11

Isohemagglutinin test

Serum

Daily

12

LE Cell

Whole blood

24 hrs.

13

Malaria/Borrelia thin and thick Smear

Whole blood

24 hrs.

 

 

 

تست های انعقادی

ردیف

نام تست

نمونه مورد نیاز

زمان جوابدهی

1

ADAMTS 13 Ag & Auto Ab

Plasma (Citrate)

2Daily

2

Anti-Thrombin III

Plasma (Citrate)

4 Days

3

APTT

Plasma (Citrate)

2 Days

4

D-Dimers

Plasma (Citrate)

2 Days

5

Factor I (Fibrinogen)

Plasma (Citrate)

2 Days

6

Factor II

Plasma (Citrate)

4 Days

7

Factor IX

Plasma (Citrate)

4 Days

8

Factor V Leiden (APCR)

Plasma (Citrate)

4 Days

9

Factor VII

Plasma (Citrate)

4 Days

10

Factor VIII

Plasma (Citrate)

4 Days

11

Factor X

Plasma (Citrate)

4 Days

12

Factor XI

Plasma (Citrate)

4 Days

13

Factor XII

Plasma (Citrate)

4 Days

14

Factor XIII (Screening)

Plasma (Citrate)

4 Days

15

Protein C

Plasma (Citrate)

4 Days

16

Protein S

Plasma (Citrate)

4 Days

17

Prothrombin Time (PT)

Plasma (Citrate)

2 Days

18

PT Mix

Plasma (Citrate)

2 Days

19

PTT Mixing Study

Plasma (Citrate)

2 Days

20

Von Willebrand Factor Antigen (VWF)

Plasma (Citrate)

2 Days